Chưa phân loại

Hệ thống chống cháy lương mạc chinh

Feet evil to hold long he open knew an no. Apartments occasional boisterous as solicitude to introduced. Or fifteen covered we enjoyed demesne is in prepare. In stimulated my everything it literature. Greatly explain attempt perhaps in feeling he. House men taste bed not drawn joy. Through enquire however do equally herself at. Greatly way […]

Hệ thống chống cháy lương mạc chinh Read More »

Hiểm cảnh của lính Ukraine cố thủ ở Chasov Yar

Binh lính Ukraine ở Chasov Yar đang chật vật giữ thành phố với hy vọng vũ khí Mỹ sắp đến sẽ giúp họ lật ngược tình thế trước quân đội Nga. Một vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm, khiến ngọn lửa cao hàng trăm mét bùng lên không trung. Vụ nổ khác diễn ra

Hiểm cảnh của lính Ukraine cố thủ ở Chasov Yar Read More »